FANDOM


The Missionary Sisters of the Sacred Heart of Jesus

strona internetowa http://www.mothercabrini.org/

herb zgromadzenia http://www.mothercabrini.org/sisters/images/seal.jpg

o zgromadzeniu na podstawie strony http://www.mothercabrini.org/sisters/who.asp


The seal of the Missionaries of the Sacred Heart (MSC - Missionarie del Sacro Cuore) is centered on the Heart of Jesus, inflamed with love for all people of the earth. Uszczelnienie Misjonarzy Najświętszego Serca (MSC - Missionarie del Sacro Cuore) skupia się na Serce Jezusa, w stanach zapalnych z miłości do wszystkich ludzi na ziemi. Missionaries are symbolized as boats setting sail, roaming the oceans, seeking to be the "bearers of the love of Christ in the world." Misjonarze są symbolem jak łodzie żagli, roaming oceany, starając się być "niosącymi miłość Chrystusa w świecie." Mary, Star of the Sea, is light and guidance to shores where needs exist. Maryjo, Gwiazdo morza, jest lekki i wskazówek na brzeg, gdzie musi istnieć. Over all is the motto of the Institute: "Ad Majorem Gloriam Sacratissimum Cordis Jesus" ("all for the greater honor and glory of the most Sacred Heart of Christ.") Ponad wszystko jest motto Instytutu: "Ad Majorem Gloriam Sacratissimum Cordis Jesus" ("wszystko na większą cześć i chwałę Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa.")

Who Are the MSCs? Kim są MSC?

  * Bearers of St. Frances Cabrini's legacy, serving those in need through works of healing, teaching, caring and giving - particularly addressing the needs and realities of women, children, immigrants and the elderly. Posiadacze starszych św Frances Cabrini, w potrzebującym poprzez dzieła uzdrowienia, nauczanie, opieka i dawania - w szczególności dotyczące wymagań i warunków pracy kobiet, dzieci, imigrantów i osób starszych.
  * An International missionary congregation of women religious present on 6 continents and in 16 countries of the world. International misyjne zgromadzenie zakonnicami na 6 kontynentach iw 16 krajach świata.
  * Women whose missionary identity is expressed in prayer, in community and in ministry. Kobiety, których tożsamości misyjnej jest wyrażona w modlitwie, w społeczności i w ministerstwie. Every vowed member participates fully in this identity. Każdy członek ślubował w pełni uczestniczy w tej tożsamości. Lay missioners and collaborators (administrators, boards of trustees, employees, volunteers, and benefactors) are also invited and encouraged to share this Cabrinian identity. Lay misjonarzy i współpracowników (administratorów, rad nadzorczych, pracowników, wolontariuszy i darczyńców) są również zapraszani i zachęcani do dzielenia się Cabrinian tożsamości.
  * Women of love: "bearers of the love of Christ in the world." Kobiety w miłości: "nosicielami miłości Chrystusa w świecie."
  * Women of caring: seeking to reach those most vulnerable, neglected or marginalized. Kobiety opieki: stara się dotrzeć do tych najbardziej potrzebujących, zaniedbanych lub marginalizacji. Committed to spreading God's message of unconditional love all over the world. Zobowiązujemy się do szerzenia Bożego przesłania bezwarunkowej miłości na całym świecie.
  * Women of service who strive to respond to others with compassion and to serve with excellence in healthcare, education, social services and human promotion ministries. Kobiety usług, którzy starają się odpowiedzieć na innych ze współczuciem, i służyć z doskonałości w opiece zdrowotnej, edukacji, opieki społecznej i promocji ministerstwa człowieka.
  * Women of the world: living in international / intercultural provinces and working together in a variety of ministries. Kobiety w świecie: mieszkający w międzynarodowych / międzykulturowego prowincji i pracy w różnych ministerstwach. The United States, Australia, Swaziland, and the Philippines form the MSC Stella Maris Province of vowed religious and lay collaborators. Stany Zjednoczone, Australia, Suazi i Filipiny formie MSC Stella Maris Prowincja obiecał religijnych i świeckich współpracowników.
  * Women making a difference Kobiety podejmowania różnica 

An Evolving Missionary Identity Rozwój tożsamości misyjnej Cabrini's desire to spread the love of God and neighbor evoked a zealous and passionate missionary style, which was courageous yet strategic in its risk-taking, confident in facing difficulties, swift in its pace, and intense in its focus. Cabrini pragnienie krzewienia miłości Boga i bliźniego wywołało gorliwy i namiętny misjonarz styl, który był odważny a jednocześnie strategiczny w podejmowaniu ryzyka, pewni trudności, szybki w swoim tempie, i intensywne w jego ostrości. At the time of her death in 1917, Frances Cabrini and her sisters had founded 67 institutions in nine countries, on three continents. W chwili jej śmierci w 1917 roku, Frances Cabrini i jej siostry założył 67 instytucji w dziewięciu krajach na trzech kontynentach.

Today, MSC missionary endeavors in 16 countries, on six continents strive to keep up with the rigorous demands of change in responding to the cry of the poor and those trapped in new categories of poverty, while maintaining a continuity of spirit that is personal and life-giving in its approach. Dzisiaj, MSC misyjną w 16 krajach, na sześciu kontynentach dążyć do utrzymania się z uwzględnieniem rygorystycznych wymagań zmienić w odpowiedzi na wołanie ubogich i tych uwięzionych w nowe kategorie ubóstwa, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości ducha, który jest osobisty i życia dawania w jego podejściu.

Beginning the Mission: "Not to the East, but to the West." Początek misji: "na Wschód, ale na Zachodzie. Not" (Pope Leo XIII) (Papież Leon XIII) In 1889, nine years after the beginnings of her Institute in Italy, Pope Leo XIII requested that Mother Cabrini and her sisters undertake service to immigrants in the United States. W 1889 roku, po dziewięciu latach od początków jej Institute we Włoszech, Leon XIII wniosek, że matka Cabrini i jej siostry zobowiązują usługi dla imigrantów w Stanach Zjednoczonych. They themselves became part of the legacy of those throughout Europe and the world seeking new lives in a new land. Sami stało się częścią dziedzictwa tych w Europie i na świecie szukając nowego życia w nowym kraju.

Schools, orphanages, hospitals, and social service institutions sprang up, each functioning as a center for meeting the socio-religious needs of immigrants, particularly Italian immigrants in New York, New Jersey, Pennsylvania, Louisiana, Mississippi, Illinois, Colorado, Washington State and California. Szkoły, sierocińce, szpitale i instytucje społeczne usługi zerwał się, każdy funkcjonowanie jako centrum spotkań społeczno-religijnych potrzeb imigrantów, zwłaszcza włoskich emigrantów w Nowym Jorku, New Jersey, Pensylwania, Luizjana, Mississippi, Illinois, Kolorado, Waszyngton i Kalifornii. Extensive outreach programs began, meeting needs in far-flung urban and rural areas. Szeroki zasięg programów zaczął zaspokajania potrzeb w odległych obszarach miejskich i wiejskich. The sisters ministered in public hospital wards, prisons, mines and plantations, bringing solace to many who struggled to build new lives in a new land. Siostry służbę w oddziałach szpitalnych publicznych, więzieniach, kopalniach i na plantacjach, przynosząc ukojenie dla wielu, którzy starali się budować nowe życie w nowym kraju.

"Remember who you are." "Pamiętaj, kim jesteś". (St. Frances Xavier Cabrini) (Frances Xavier Cabrini St) Mother Cabrini and her sisters worked tirelessly to promote and preserve the identity and dignity of all those they served. Matka Cabrini i jej siostry pracowały bez wytchnienia, aby promować i zachowanie tożsamości i godności wszystkich tych, którym służył. She reminded them to hold onto their heritage, values and beliefs, while becoming part of a new culture. Przypomniała je trzymać ich dziedzictwo, wartości i przekonań, a staje się częścią nowej kultury. She also recognized the importance of adopting the American culture as her own. Ona również znaczenie przyjęcia amerykańskiej kultury jak własne. She became a citizen of the United States in Seattle in 1909, was canonized in 1946 as the "first American saint," and was officially declared the Universal Patroness of Immigrants by the Vatican in 1950. Ona stała się obywatelem Stanów Zjednoczonych w Seattle w 1909 roku, został kanonizowany w 1946 roku jako "pierwszy święty American" i został oficjalnie ogłoszony Universal Patronki imigrantów przez Watykan w 1950 roku.

"I will not rest until the sun does not set on the Institute." "Nie spoczniemy, dopóki słońce nie na Instytut." (St. Frances Xavier Cabrini) (Frances Xavier Cabrini St) While missionary activities in the United States received a great deal of emphasis during Frances Cabrini's lifetime, her MSC Institute also spread throughout Italy and to Nicaragua, Panama, Argentina, France, Spain, England and Brazil. Chociaż działalność misyjną w Stanach Zjednoczonych otrzymał duży nacisk w czasie życia Frances Cabrini, jej MSC Instytut również przechodzić we Włoszech i Nikaragui, Panamy, Argentyny, Francji, Hiszpanii, Anglii i Brazylii. In these countries, private education, schools for poor children and preparation of lay teachers were the focus of MSC efforts. W krajach tych prywatnych, szkół dla biednych dzieci i przygotowanie nauczycieli świeckich były przedmiotem działań MSC.

Nine years after her death in Chicago, the MSCs realized their foundress' life-long ambition with the extension of her Institute to China where they catechized and opened schools, orphanages and medical dispensaries. Dziewięć lat po jej śmierci w Chicago, MSC realizowane ich założycielki "całe życie ambicji z rozszerzeniem jej Instytutu do Chin, gdzie katechizowanych i otwarte szkoły, sierocińce i medycznych aptekach. Expansion of missionary works continued in Tunisia in northern Africa in the 1930s; Australia in the 1940s; Switzerland in the 1950s; Canada, Lebanon and Guatemala in the 1960s; Swaziland, Luxembourg and Mozambique in the 1970s; Scotland in the 1980s; and Taiwan, the Philippines, Siberia and Ethiopia in the 1990s. Rozwój dzieł misyjnych nadal w Tunezji w Afryce Północnej w latach 1930, Australia w 1940, Szwajcaria w latach 1950, Kanada, Liban i Gwatemali w 1960 roku, Suazi, Mozambik i Luksemburgu w 1970 roku, Szkocja w 1980, i na Tajwanie, Filipin, Syberii i Etiopii w latach 1990.

Missionaries of the Times Misjonarze Times In more than a century of service, the MSCs have lived through the ups and downs of the times and lands they serve, including political unrest, war, economic instability, natural disasters, even expulsion and imprisonment. W ponad sto lat służby, MSC przeżyło wzloty i upadki czasu i ziemie służą, w tym niepokoje polityczne, wojny, niestabilności ekonomicznej, klęski żywiołowe, a nawet wydalenie i pozbawienia wolności. With the demise of communism in the Soviet Union, we are now serving in Siberia. Wraz z upadkiem komunizmu w Związku Radzieckim, jesteśmy obecnie służą na Syberii. An international mission has been established in Ethiopia. Międzynarodowa misja została założona w Etiopii. On an ongoing basis, the MSCs continually evaluate new ministry opportunities and welcome collaborative efforts with other sponsoring organizations. Na bieżąco, MSC stale oceniać nowe możliwości posługi i zapraszamy kolaboracje z innymi organizacjami sponsoring.

Connected and Inclusive Connected i Inclusive The spiritual ties to Frances Cabrini are not limited to the sisters who carry forth her mission, but to all striving to live lives of faith, hope and love. Więzi duchowe Frances Cabrini nie ograniczają się do sióstr, które wynieść swoją misję, ale do wszystkich stara się żyć życie wiary, nadziei i miłości. Stories of connection with the Cabrinian identity are particularly meaningful for anyone who traces their roots to immigrant ancestors who traveled to new lands seeking a better life for themselves and future generations. Historie związane z Cabrinian tożsamości są szczególnie istotne dla tych, którzy ślady swoich korzeni imigrantów przodków, którzy podróżowali do nowych lądów, szukających lepszych warunków życia dla siebie i przyszłych pokoleń.

These are not just stories to remember of the past, but are calls to action in the present and challenges to carry into the future as the journey continues - re-creating the Cabrini charism anew in every age, according to the changing needs of the times. To nie są tylko opowieści pamiętać o przeszłości, ale są wezwania do działania w teraźniejszości i wyzwań do realizacji w przyszłości, ponieważ podróż trwa - ponownie utworzyć na nowo charyzmat Cabrini w każdym wieku, w zależności od zmieniających się potrzeb razy . Together, Missionary Sisters of the Sacred Heart of Jesus and their lay collaborators – Cabrini Lay Missionaries, Cabrini Mission Corps missioners, those who work in MSC institutions, boards of trustees and volunteers - keep up with the rigorous demands of change while maintaining a continuity of spirit which is close, personal, life-giving and united as family. Wspólnie Sióstr Misjonarek Najświętszego Serca Pana Jezusa i ich świeckich współpracowników - Cabrini Intencje modlitewne, Cabrini misji missioners Korpusu, którzy pracują w instytucjach MSC, rad nadzorczych i wolontariuszy - na bieżąco z uwzględnieniem rygorystycznych wymagań zmian przy zachowaniu ciągłości ducha, który jest bliski, osobisty, życiodajne i stany w rodzinie.

The world that was too small to contain God's love for Frances Cabrini is becoming smaller and smaller each day as information technology connects us to each other faster, and awareness of needs becomes more immediate and more apparent. Świat, który był zbyt mały, aby pomieścić miłości Boga do Frances Cabrini staje się coraz mniejszy i mniejszy każdego dnia jak technologie informatyczne łączy nas ze sobą szybciej i świadomości na temat potrzeb staje się szybsze i bardziej widoczne.

Compassion, respect for the dignity of persons and excellence characterize every ministry we offer through our Cabrinian institutions and activities worldwide. Współczucie, poszanowania godności osób i doskonałości cechować każdego ministerstwa oferujemy nasze Cabrinian instytucje i działania na całym świecie. We strive to live the gospel values which we learn from the life of Frances Cabrini. Staramy się przeżywać wartości ewangelicznych, które uczymy się od życia Frances Cabrini.

"There is room for everyone, for every inclination..." "Nie ma miejsca dla wszystkich, dla każdego nachylenia ..." (St. Frances Xavier Cabrini) (Frances Xavier Cabrini St)

Continuing the Mission Kontynuacja misji "The flame of the love of God will not die in you, for it is like fire. The more it spreads and increases, the more it requires to be fed." "Płomień miłości Boga nie umrze w tobie, bo to jest jak ogień. Więcej rozprzestrzenia się i rośnie, tym bardziej wymaga karmienia." (St. Frances Xavier Cabrini) (Frances Xavier Cabrini St)

The Missionary Sisters of the Sacred Heart of Jesus are in their second century of life and mission. Sióstr Misjonarek Najświętszego Serca Jezusowego znajdują się w drugim wieku życia i misji. Although young in the eyes of the Church, the MSCs cannot help but feel the passing of the years as new generations assume responsibility and stewardship for the foundress' legacy. Chociaż młodych w oczach Kościoła, MSC nie może pomóc, ale czuję upływu lat jak nowe pokolenia na siebie odpowiedzialność i służby na założycielka "dziedzictwo. This time is wide open not only to continue that which has been started, but also to new possibilities, including: Ten czas jest otwarta nie tylko kontynuować to, co zostało rozpoczęte, ale także nowe możliwości, w tym:

  * A worldwide process of Cabrinian Apostolic Planning that seeks to strengthen present ministries and give rise to new ones within MSC sponsored institutions and in service as part of other institutions based on Cabrinian vision and priorities. Na całym świecie proces Cabrinian Apostolskiej planowanie ma na celu wzmocnienie obecnych ministerstw i doprowadzić do nowych w ciągu MSC sponsorowanych instytucji oraz usług w ramach innych instytucji w oparciu o Cabrinian wizję i priorytety.
  * Creative outreaches from Cabrinian institutions to special interest groups, particularly those focusing on the poor and marginalized, women, children and elderly in need, underserved refugees and immigrants, developing youth and parish ministries. Creative wysięgu od Cabrinian instytucji grup interesów, w szczególności skupiając się na ubogich i zepchniętych na margines, kobiet, dzieci i osób starszych potrzebujących, uchodźców i imigrantów niedostatecznym, młodzieży i ministerstwa rozwoju parafii.
  * Ongoing support for building a flourishing network of national and international lay missioners. Ciągłe wsparcie dla budowy kwitnące sieci misjonarzy świeckich krajowych i międzynarodowych.
  * New methodologies for planning, meeting and communicating among all MSC constituencies: sisters, employees, sponsors, administrators, boards, collaborators and supporters. Nowe metody planowania, spotkania i komunikacji między wszystkimi MSC okręgach: siostry, pracowników, sponsorów, administratorów, deski, współpracowników i sympatyków.
  * New styles and programs for adult spiritual development, embracing both religious and laity. Nowe style i programy dla dorosłych, rozwój duchowy, obejmujący zarówno religijnych i świeckich.
  * Timely responses to national and international emergencies that affect Cabrinian mission sites and ministries. Czas odpowiedzi do krajowych i międzynarodowych zagrożeń, które wpływają na Cabrinian stron misji i ministerstw.