FANDOM


Oprócz wspomnianych objawień św. Małgorzata Maria otrzymała jeszcze inne wizje, które jednak były już tylko ilustracją i objaśnieniem istotnej treści owych czterech. Niemniej jednak miały one zasadnicze znaczenie dla intronizacji Serca Jezusowego, ponieważ zawierały niejako w zarodku te treści, które później miały stanowić fundament Dzieła Intronizacji. I tak w pierwszym rzędzie trzeba tu wspomnieć o gorącym pragnieniu Chrystusa, aby Jego Najświętszemu Sercu poświęciły się jednostki, rodziny i narody. Szczególnie mocno zwraca Chrystus uwagę na osobiste poświęcenie się Jego Boskiemu Sercu. O doniosłości tego aktu może świadczyć fakt, że św. Małgorzata Maria wspomina o nim w swoich pismach o wiele wyraźniej i częściej (przeszło 30 razy), niż o poświęceniu się rodzin, aczkolwiek to osobiste poświęcenie stanowi wprost konieczny fundament poświęcenia się rodzin i powinno je poprzedzać. Najogólniej można więc powiedzieć, że dzieło Intronizacji Serca Jezusowego bazuje na osobistym poświęceniu się Najświętszemu Sercu jako na fundamencie poświęcenia się rodzin, by z kolei poprzez poświęcenia rodzinne osiągnąć cel końcowy, jakim jest poświęcenie się całego narodu Najświętszemu Sercu Jezusa. Tak więc poświęcenie rodzin jest -według O. Mateo - ściśle połączone z Dziełem Intronizacji.26 Kolejnym pragnieniem Najświętszego Serca było wejście w blasku i chwale do domów panujących władców. W 1689 r., u schyłku swego życia, św. Małgorzata Maria otrzymała od Pana Jezusa misję przedłożenia nabożeństwa do Jego Boskiego Serca królowi Francji Ludwikowi XIV. Pan Jezus żądał od niego osobistego i publicznego poświęcenia się Jego Najśw. Sercu, a także zbudowania Mu świątyni, szerzenia wśród wojska kultu Jego obrazu i ozdobienia nim królewskich sztandarów. Poprzez to osobiste poświęcenie się króla Francji Jezus pragnął zapanować nad sercami wszystkich władców tego świata. Chociaż misja ta spełzła na niczym, to jednak jej treść miała wielkie znaczenie dla dzieła intronizacji, albowiem głosiła, że zamiarem Pana Jezusa jest, aby poprzez akt osobistego poświęcenia mógł zakrólować nie tylko nad sercami prostych ludzi, ale także tych, którzy nimi rządzą lub mają na nich jakikolwiek wpływ. A zatem ta praktyka mogła byt szeroko zastosowana w Kościele Chrystusowym. Dzięki akcji intronizacyjnej to pragnienie Serca Bożego było rzeczywiście realizowane: Najświętsze Serce intronizowano uroczyście w pałacach królewskich (Luksemburg, Hiszpania i Austria), w parlamentach i wśród poszczególnych grup ludności (Kanada, Antyle, Hiszpania, Holandia, Belgia), a nawet w całym narodzie kolumbijskim, którego parlament uchwalił prawem państwowym hołd narodowy i uznanie Serca Jezusa Króla za jedynego Pana i Mistrza, stojącego ponad wszystkimi organami władzy w państwie.

Celem nabożeństwa do Najświętszego Serca jest doprowadzenie do panowania w ludzkich sercach miłości, którą Najświętsze Serce tylko symbolizuje: „Będę panował wbrew wszystkim moim wrogom oraz tym, którzy Memu panowaniu będą się sprzeciwiać” – powiedział Pan Jezus. Poprzez intronizację osiągamy właśnie uroczyste i społeczne uznanie tego panowania. Pragnieniem Najświętszego Serca Jezusa było wreszcie stworzenie osobnego apostolstwa dla rozszerzania Jego Królestwa. Wszystkim, którzy się temu apostolstwu poświęcą Chrystus obiecał wielkie nagrody. Czyż wobec tego może dziwić fakt, że właśnie O. Mateo, jako członek Zgromadzenia, które od początku swego istnienia realizowało wszystkie żądania Najświętszego Serca objawione św. Małgorzacie Marii Alacoque, podjął się zadania zorganizowania dzieła systematycznego rozszerzania Królestwa Serca Bożego, jakim jest Intronizacja? Właśnie dzięki O. Mateo i tym wszystkim, którzy byli jego współpracownikami, Królestwo Serca Jezusowego było głoszone na całej ziemi, a tym samym spełniło się ostatnie z omawianych tutaj pragnień Najświętszego Serca.