FANDOM


Era patrystyczna: Serca Jezusa Chrystusa, źródło życia

W erze patrystycznej nie możemy mówić o nabożeństwie do Najświętszego Serca. Jednak wnikliwa lektura pierwszych pism Kościoła pokazuje że Ojcowie Kościoła poświęcali wiele refleksji i teologowie refleksji wersetom biblijnym opisującym fragmenty Pisma Świętego opisujące uczynienie rany w boku Chrystusa ukrzyżowanego i wypływające z boku wody, oraz słowa samego Jezusa zapowiadające te fakty.

Sam komentowane fragmenty są krótkie, znajdują się w Ewangelii Św Jana: 7,37 i 19,34.

W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: "Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był <dany>, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony (Jan 7,37-39)

"tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili." (Jan 19,34-37)

Połączenie tych tekstów daje obraz przebitego Serca Jezusowego jako źródło Ducha Świętego dla tych, którzy chcą pić. Rana z której popłynęła gdzie krew i woda - oznaki żywotności i płodności - otwiera się na oczyszczenie i odkupienie człowieka. Tak można streścić ogólnie myśl jaką w różny sposób wyrażali ojcowie Kościoła i pisarze wczesnochrześcijańscy:

Święty Justyn (ur.100- zm.165 r.), apologeta Rzymski, podaje w swoim dialogu z Tryphonem (CIII, komentarz do Psalmu 21), że słowa z psalmu 22 "Rozlany jestem jak woda i rozłączają się wszystkie moje kości; jak wosk się staje moje serce" były zapowiedzią tego co zdarzało się nocą, kiedy przybyto na Górę Oliwną, aby go pojmać. Wówczas świadkowie zdarzenia wspominali że wcześniej modlił się i zlewał się przy tym krwawym potem prosząc, żeby jeżeli to możliwe odwrócić od niego ten kielich. Ponieważ w jego sercu było drżenie, więc Serce było jak wosk, a pot oznacza rozlanie jak woda. Ojciec, ze względu na nas, chciał, aby jego syn jest naprawdę cierpi ból. My, chrześcijanie, jesteśmy prawdziwym Izraelem, urodzeni Chrystusa dla mamy zostały wyrzeźbione serce jak kamień wyrwany z Rock ".

· Saint Irénée (v.130-v.202), l'évêque de Lyon, pour qui l'Eglise est la source de l'eau vive qui vient à nous du Cœur du Christ. · Ireneusz (V.130-v.202), biskup Lyonu, dla których Kościół jest źródłem wody żywej, która przychodzi do nas z Serca Chrystusa. · Un membre anonyme de cette Eglise de Lyon , dont le récit du martyre du diacre Sanctus de Vienne nous a été transmis par Eusèbe (Histoire de l'Eglise, liv.5), qui nous dit que "de la source céleste comme une rosée bienfaisante et fortifiante descendait sur lui l'eau vive qui s'écoule du Cœur du Christ" . • anonimowy członek Kościoła w Lyonie, którego konto męczeńskiej śmierci diakona Sanctus Vienne została wysłana do nas przez Euzebiusza (Historia Kościoła, liv.5), które mówi nam, że jako źródło rajskie rosy dobroczynnych i ożywczy zstąpił na Niego wody żywej, która wypływa z Serca Jezusa ".

Quelques auteurs inconnus des III° et IV° siècles, tels : Niektóre nieznanych autorów i IV w. Po trzecie, takie jak:

· L'auteur de l'ouvrage De montibus Sina et Sion (III° siècle), dans lequel on peut lire "La loi des chrétiens est la sainte croix du Christ, le Fils du Dieu vivant. Or le Prophète a dit : Ta Loi est au milieu de mon cœur (Ps.39,9). C'est pourquoi le Christ fut transpercé, et de son côté s'écoula le breuvage de sang et d'eau" . Autor książki De montibus Sina et Sion (III w.), który brzmi: "Prawo jest święte chrześcijańskiego krzyża Chrystusa, Syna Boga żywego. · Prorok powiedział: Twoje prawa znajduje się w środku mojego serca (Ps.39: 9). Dlatego Chrystus był przebił Mu bok i zdał pić krew i woda ". · L'auteur de l'ouvrage Liber graduum (manuscrit syriaque du IV° siècle), qui écrit : "Son Cœur s'est rempli de tristesse à cause de nos iniquités, c'est-à-dire comme effet de son amour envers les créatures exposées à se perdre. […] Le Seigneur s'est attristé également en voyant ceux qui l'avaient trahi et crucifié, et il a prié pour eux avec des larmes, pour nous donner l'exemple : afin que nous priions nous aussi pour ceux qui nous font du mal, versant nos larmes pour implorer leur pardon, comme Lui-même l'a fait pour nous devant son Père" . · W autor graduum Liber (rękopis Syryjski IV wieku), który napisał: "Jego serce było pełne smutku z powodu naszych grzechów, to znaczy, efekt jego miłości podatne na utracone. stworzenia [...] Pan również zasmucony widząc tych, którzy zdradzili i ukrzyżowany, modlił się za nich z płaczem, aby dać nam przykład: modlimy się, że również dla tych, którzy ranią nas, przelewając nasze łzy, aby prosić o przebaczenie, tak jak On uczynił dla nas przed Ojcem. "

Mais aussi : Ale również:

· Saint Hippolyte de Rome (v.170-235), mort martyr, qui voit dans ce fleuve d'eau vive la réalisation de la figure des quatre fleuves qui arrosaient le Paradis, fleuve qui renouvelle à son tour la terre en un nouveau Paradis. · St Hipolit Rzymski (V.170-235), męczennika, który widzi w tej rzeki wody żywej osiągnięcia postać czterech rzek, które podlewane Paradise rzeki, co z kolei odnawia ziemię w New Heaven . · Origène (v.185-v.252), qui voit dans le Cœur transpercé du Christ la source à laquelle le chrétien doit s'abreuver. · Orygenes (v.185-V.252), który widzi przebitego Serca Chrystusa, źródło, z którego chrześcijanin powinien pić. · Saint Cyprien (v.200-258), évêque de Carthage, qui est avec Tertullien l'un des pionniers de la littérature chrétienne latine. · Saint-Cyprien (v.200-258), biskup Kartaginy, Tertulian, który jest jednym z pionierów Łacińskiej literatury chrześcijańskiej. Dans son Homélie 84 sur Jean 19 (in de Montib. Sinae et Sion ), il écrit : "C'est par la vertu de la mort du Christ que la sentence de notre condamnation fut déchirée, que nos péchés furent effacés, et que nous avons recouvré notre liberté ; et, par un privilège spécial, la charte de notre pardon fut scellée du sceau de la plaie latérale" . Montib in. Sinae i Zion) W 84 Homilia na jego Jana 19 (tak pisze: "W mocy śmierci Chrystusa, że zdanie nasze potępienie rozdarła się, że nasze grzechy zostały usunięte, a my Odzyskaliśmy wolność, i przez specjalny przywilej, przebaczenie naszych Karta została zapieczętowany pieczęcią z boku rany. Il ajoute, dans son Homélie sur la Passion du Christ : "O chrétien, voyez donc la profondeur de cette plaie et, par cela même, l'étendue de l'amour du Christ ; par elle, la vraie fontaine vous est ouverte, c'est-à-dire le Cœur de Jésus dans lequel vous pouvez entrer ; pénétrez-y donc, car il peut vous contenir tout entier" . Dodaje on, w swojej Homilii na temat męki Chrystusa: "O chrześcijańskie, a następnie sprawdzić głębokość rany i, z tego samego powodu, zakres miłość Chrystusa, dla niej prawdziwe źródło jest otwarte dla ciebie, c to jest Serce Jezusa, w którym możemy wybrać, a następnie wprowadzić przed, ponieważ może on zawierać całość ". · Saint Athanase (v.296-373), patriarche d'Alexandrie et "père de l'orthodoxie", qui prolonge ce regard sur la plaie du côté, dans son Homélie sur la Passion : "De toutes les plaies du Sauveur, aucune n'est comparable à celle de son côté d'où s'écoule du sang et de l'eau. De même que par la femme, formée du côté du premier homme, vint la chute, de même aussi la Rédemption et la Réparation nous sont venues du côté ouvert du second Adam : la Rédemption par le sang et la Purification par l'eau" . · Atanazy (v.296-373), patriarcha Aleksandrii i "ojciec prawowierności", która rozciąga się spojrzeć z boku rany w Homilii na męki: "Ze wszystkich ran Zbawiciela, nie jest porównywalna z jej strony, z której płynie krew i woda. Podobnie jak kobiety, powstał pierwszy człowiek na boku, przyszła jesień, jak również odkupienia i Restauracji nas pochodzą z otwartego boku drugiego Adama, odkupienie przez krew i oczyszczanie wody. " · Saint Ambroise (340-397), l'évêque de Milan, qui dans son Explication sur les Psaumes , invite les fidèles à s'abreuver au Christ lui-même (I,33) : "Abreuve-toi auprès du Christ, car il est le Rocher dont les eaux découlent, abreuve-toi auprès du Christ, car il est la source de vie, abreuve-toi auprès du Christ, car il est le fleuve dont le torrent réjouit la cité de Dieu, abreuve-toi auprès du Christ, car il est la paix, abreuve-toi auprès du Christ, car des fleuves d'eau vive jaillissent de son sein." . · Święty Ambroży (340-397), biskup Mediolanu, który w swoim Objaśnienia Psalmów, zachęca wiernych do picia się do Chrystusa (I, 33): "Drench się z Chrystusem, bo On jest Skałą, których przepływ wody i wody mi się z Chrystusem, bo On jest źródłem życia i wody mi się z Chrystusem, bo to jest rzeka, gdzie strumień zadowolony miasta Boga gasi się do Chrystusa, to jest pokój, gasi się z Chrystusem, rzeki wody żywej tryskać z jego piersi. ". · Et également Jean Scot Erigène (IX° siècle), philosophe et mystique originaire d'Irlande, qui - méditant sur Jean 1,18 ("Nul n'a vu Dieu : le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père, lui, l'a fait connaître") - voit ainsi le Verbe incarné "insinuer" ( insinuare en latin) l'amour originel dans le monde, et y répandre la lumière. °, a ponadto Jan Szkot Eriugena (IX w.), filozof i mistyk z Irlandii, które - rozważanie Jana 1:18 ("nikt nigdy nie widział Boga Syna, który jest w łonie Ojca, , o Nim pouczył ") - i zobaczyć, Słowa Wcielonego" wkręcał "(insinuare po łacinie)" miłości w świecie, a rozprzestrzenia się światło. Son traité De la division de la nature sera condamné en 1225 par Honorius III. Jego traktat o charakter podziału, będzie potępiony przez Honoriusza III w 1225 roku.

Vient ensuite l'image de Jean, penché sur le Cœur du Christ au cours de la sainte Cène, rapportée en Jean 13,23. Następnie obraz Jana, pochylając się nad Serca Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy, zgłoszone w Ewangelii Jana 13,23. Cette proximité de l'apôtre alimente une piété particulière envers lui, que l'on retrouvera encore chez Marguerite-Marie . Taka bliskość apostoła kanały szczególne nabożeństwo do niego, jeszcze znaleźć na Margaret Mary.

· Saint Grégoire de Nysse (†395), nommé évêque de Nysse en 372 par son frère puîné saint Basile le Grand (v.330-379), écrit par exemple : "Celui qui, pendant la Cène, reposa sur la poitrine du Seigneur, aimait la doctrine du Verbe (Verbi amavit ubera). Comme une éponge, il trempe son cœur dans la source de vie, tout imprégné, par une ineffable vue des mystères du Christ, il nous révèle son âme remplie de la science du Verbe, et nous fait part des vérités qu'il a puisées à leur source ; il affirme de sa grande voie que le Verbe est éternel" . · Święty Grzegorz z Nyssy († 395), mianowany biskupem Nyssy w 372 jego młodszy brat Bazyli Wielki (v.330-379), pisze: "Kto, w czasie Ostatniej Wieczerzy spoczywał na piersi Pana , lubi doktryny Word (Verbi amavis uber). jak gąbka, zanurzył ją w swoim sercu źródło życia, przeniknięte widok niewypowiedzianej tajemnicy Chrystusa, odsłania swoją duszę pełną naukę o Słowie i dzieli się z nami prawdy on uwagę na ich źródło, mówi jej świetny sposób, że Słowo jest wieczne. " · Saint Augustin (354-430), évêque d'Hippone, dit également que "saint Jean a reçu du Seigneur (sur la poitrine duquel il reposa à la Cène, afin de signifier par là qu'il lui fut donné de puiser des mystères plus profonds au plus profond de son cœur), saint Jean reçu du Seigneur la grâce tout à fait spéciale de pouvoir dire sur le Fils de Dieu des choses telles que l'esprit des petits peut bien en être aiguillonné…" . · Augustyn (354-430), biskup Hippony, znany również jako "Święty Jan otrzymał od Pana (na klatce piersiowej, gdzie spoczął na Ostatniej Wieczerzy oznaczać w ten sposób, że dano mu kran Tajemnic głębiej w głębi serca), St John otrzymał łaskę Pana bardzo szczególnego do powiedzenia o Syna Bożego, takie rzeczy jak duch małego może być zachęcani .... " Et encore ( De la Trinité , IX,10,15) : "Il voit plus haut que toute créature, car il boit à la poitrine du Seigneur. C'est lui, Jean, le saint évangéliste, celui que Jésus préférait tellement qu'il a reposé sur sa poitrine. Là était caché le secret où il devait boire ce qu'il nous restituerait dans son évangile" . I jeszcze raz (o Trójcy Świętej, IX, 10,15): "Widzi wyższy niż w jakimkolwiek stworzeniem, bo pije Pana piersi. To nie on, Jan, święty ewangelista, którego Jezus tak korzystne spoczął na jego piersi. Nie było ukrytą tajemnicę, gdzie pił mógłby przywrócić nam w swojej Ewangelii. " · Saint Paulin de Nole (353-431), disciple en Aquitaine du poète latin Ausone (v.310-v.395) avant sa conversion, puis évêque de Nola en Campanie, écrit à son tour que "Jean qui eut le bonheur de reposer sur la poitrine du Seigneur fut rempli de l'Esprit-Saint, car il puisa directement au Cœur de la Sagesse, qui créa toutes choses, une intelligence qui dépasse celle de toutes les créatures" . · St Paulin z Noli (353-431), uczeń łacińskiego poety Auzoniusza Akwitanii (v.310-v.395) przed jego konwersji, a następnie biskupa Noli w Kampanii, z kolei napisał, że "John, który miał szczęście opiera się na Pana piersi został napełniony Duchem Świętym, bo zwrócił się bezpośrednio do Heart of Wisdom, który stworzył wszystko, inteligencji, która przewyższa wszystkie stworzenia. "

Un autre élément capital de ces prémices à la dévotion au Cœur du Christ, est l'image de l'Eglise née du Cœur du Sauveur transpercé par la lance. Ważnym elementem tych lokali na nabożeństwo do Serca Chrystusa jest obrazem Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa narodzonego przebity włócznią. Cette théologie de l'Eglise, nouvelle Eve née d'un nouvel Adam, trouve ses fondements en plusieurs passages du Nouveau Testament, et notamment en Romains 5,14, Actes 3,15 et Hébreux 2,11. Ten teologii Kościoła, nowa Ewa urodził się nowy Adam, ma swoje korzenie w kilku fragmentach Nowego Testamentu, a zwłaszcza w Liście do Rzymian 5,14, Dz 3,15 i Hebrajczyków 2,11.

· Tertullien (v.155-220), apologiste d'Afrique du Nord et premier des écrivains de langue latine, qui aborde dans l'un de ses Traités ( De Anima ) cette blessure faite par la lance à la poitrine du Sauveur : "Le sommeil d'Adam figurait la mort du Christ qui devait s'endormir sur la croix, pour laisser sortir, de la plaie de son côté, l'Eglise, la véritable Mère des vivants" . · Tertulian (V.155-220), apologeta dla Afryki Północnej i Łacińskiej pierwszy w języku pisarzy, których adresy w jednym z traktatów (De Anima) w tym rany zadane przez włócznię w klatce piersiowej Zbawiciela: " Sen Adama była śmierć Chrystusa na krzyżu spał, zostawić z rany w boku, Kościoła, prawdziwą Matką żyjących ". · L'auteur de l'ouvrage Adversus Marcionitas (III° siècle), qui fait naître l'Eglise du Cœur de Jésus, en la comparant aux fleuves du Paradis. · W autor Adversus Marcionites (III w.), co podnosi Serca Pana Jezusa, porównując ją do rzek Raju. · L'auteur de l'ouvrage De rebaptismate (III° siècle), qui rappelle que "ces fleuves ne furent visibles que dans la Passion de Notre-Seigneur, dont le côté ouvert par la lance du soldat laissa s'écouler le sang et l'eau" . · W autor Od Rebaptismate (III w.), który stanowi, że "tych rzek nie były widoczne w męce naszego Pana, którego otwarte strony przez włócznię żołnierza i niech przepływu krwi wody ". · Saint Jean Chrysostome (v.344-407), l'un des quatre grands Docteurs de l'Eglise Orientale, moine, ermite, et nommé contre son gré en 398 évêque de Constantinople, il est l'auteur de Sermons qui l'ont rendu célèbre dans tout l'Orient et lui ont valu son surnom de "Bouche d'Or". · Święty Jan Chryzostom (v.344-407), jeden z czterech wielkich Lekarze z Kościołem wschodnim, mnich, pustelnik, wbrew jego woli i mianowany biskupem Konstantynopola w 398, jest on autorem Kazań uczyniły go sławnym na całym Wschodzie i przyniosła mu przydomek "Golden Mouth". Il écrit par exemple : "La lance du soldat ouvrit le côté du Christ, et voici que, de la blessure de son côté, le Christ a formé l'Eglise, tout comme Eve, notre première Mère fut tirée de la côte d'Adam. C'est pourquoi saint Paul dit : « Nous sommes la chair de sa chair et les os de ses os ». Il veut parler de la blessure ouverte au côté de Jésus. Comme Dieu tira une côte de la poitrine d'Adam pour en former la femme, le Christ fit couler de la blessure de son côté l'eau et le sang, pour en tirer l'Eglise" . Pisze: "włócznią żołnierza otwarty bok Chrystusa, a teraz, ranę w Jego boku, Chrystus założył Kościół, jak Ewa, pierwsza matka pochodzi z żebra Adama . Dlatego Paweł powiedział: "Jesteśmy ciałem z jego ciała i kością z jego kości." Chce mówić o otwartej ranie w boku Jezusa. Jak Bóg wziął żebra Adama z klatki piersiowej edukacja kobieta, Chrystus został wyrzucony z rany w jego wody z boku i krwi, aby narysować Kościoła ". · Saint Augustin , cité plus haut, qui reprend : "Adam dort afin que naisse Eve ; le Christ meurt afin que naisse l'Eglise" , et dans le Traité CXX sur saint Jean : "C'est avec dessein que l'Evangéliste ne dit point : La lance frappa le côté de Jésus, ou : La lance le blessa, mais qu'il assure expressément qu'elle l'ouvrit. Car de ce côté ouvert, comme d'une porte de vie, sont sortis les Sacrements sans lesquels personne ne peut entrer dans la véritable vie. Cette eau salutaire tempère la soif ; elle nous purifie et nous sert de breuvage. La blessure du côté était figurée par l'ouverture que Noé reçut ordre de faire sur l'un des flancs de l'arche et par laquelle entrèrent les êtres animés qui ne devaient pas périr dans le déluge ; tout ceci était l'image de l'Eglise. Elle était encore figurée, cette blessure, par le côté d'Adam, d'où la première femme fut tirée. Eve fut appelée « la vie » ou « mère des vivants ». Là se trouvaient renfermé le grand mystère de l'avenir. Ainsi Jésus-Christ, le second Adam, vit la sainte Eglise, son auguste Epouse, sortir de son côté, lorsqu'il sommeillait sur la croix" . · Augustyn, cytowany powyżej, które w dalszym ciągu: "Adam śpi, że Ewa rodzi się Chrystus umarł, aby narodzić się Kościoła", a w Traktacie CXX na Jana: "To jest z tym celem nie Ewangelisty punkt powiedział: włócznia uderzył w bok Jezusa, albo: lanca zranił go, ale wyraźnie stanowi, że otworzył sakramentów. Z tego powodu otwartej stronie, jak drzwi życia, pozostają bez gdzie nikt nie może dostać się do prawdziwego życia. Ta zdrowa woda łagodzi pragnienie oczyszcza nas i pił. szkody zorientowali przez boczny otwór, że Noe został zobowiązany do zrobienia na jeden bok arch i który wszedł animowany istot, które nie powinny zginąć w powodzi wszystko to wizerunek Kościoła. Było jeszcze przedstawione, to rany boku Adama, dlatego pierwszy kobieta został sporządzony. Ewy nazywał się "życie" lub "matką żyjących". Były zamknięte wielkiej tajemnicy przyszłości. Tak więc Jezus Chrystus, drugi Adam, widząc świętego Kościoła, jego królewskiej żony, zostawiając ją strony podczas spania na krzyżu ". · Saint Grégoire de Tours (540-594), né Georges Florentius, nommé évêque de Tours en 573 et très apprécié du pape saint Grégoire le Grand (v.540-604), qui écrit également : "Tout le monde sait que le premier homme, Adam, est, avant sa faute, la figure du Rédempteur ; notre Seigneur, de son côté ouvert, Jésus endormi du sommeil de sa Passion, laisse couler le sang et l'eau, et ainsi met au monde l'Eglise vierge, sans tache, baignée dans le sang, purifiée dans l'eau sanctificatrice, sans souillure et sans ride" . · Święty Grzegorz z Tours (540-594), ur George Florentius, mianowany biskupem Tours w 573 i bardzo cenione przez papieża Grzegorza Wielkiego (v.540-604), który również pisze: "Każdy wie, że pierwszy człowiek, Adam, zanim jego wina, postać Odkupiciela, Pana naszego otwartej stronie, Jezus spał snem jego pasją, liście przelanej krwi i wody, a zatem rodzi Matki Kościoła nieskazitelny, skąpany we krwi, woda oczyszczona uświęcającej, nieskalanego i bez zmarszczek.

Citons encore, sur ce thème, pour le haut Moyen Age : Należy również wspomnieć, na ten temat, średniowiecza:

· Saint Bède le Vénérable (673-735), Bénédictin anglais, Docteur de l'Eglise, dont l'œuvre sur l'histoire de l'Eglise en Angleterre l'a fait nommer "père de l'histoire anglaise". · St Bede Czcigodny (673-735), angielski benedyktynów, Doktor Kościoła, którego praca na temat historii Kościoła w Anglii został mianowany "ojcem historii Anglii". Dans son commentaire du Cantique des Cantiques (IV,9), il contemple dans la plaie du côté l'amour du Sauveur pour son Eglise. W swoim komentarzu do Pieśni nad Pieśniami (IV, 9), kontempluje on rany w boku Zbawiciela, miłość do swego Kościoła.

On retrouvera ces enseignements sur le Cœur du Christ présents dans les sermons de l'époque carolingienne comme dans nombre de productions des artistes de ce haut Moyen Age. Znajdziemy te nauki w Sercu Chrystusa obecnego w kazaniach z okresu karolińskiego jak w wielu produkcjach artystów tego wczesnego średniowiecza.